Meni Zapri

Volitve predsednika RS: Kaj moramo vedeti tokrat?

Triindvajsetega oktobra letos se bomo drugič to leto podali na volišča, tokrat z namenom izvolitve predsednika Republike Slovenije. Ta predstavlja Republiko Slovenijo ter je vrhovni poveljnik slovenskih obrambnih sil.

Vsi polnoletni državljani Slovenije bomo lahko izbirali med sedmimi kandidati, ki nas že nagovarjajo, naj prav njim oddamo svoj glas. Volivci bomo glasovali v kraju stalnega prebivališča, vendar pa na to nismo omejeni. V primeru, da se glasovanja v kraju stalnega prebivališča nismo zmožni udeležiti, lahko svoj glas oddamo na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča, če pa želimo glasovati med tem, ko smo v tujini, to lahko storimo po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije. Za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča mora volivec predčasno izpolniti vlogo – lahko preko portala eUprava (povezava:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html)

Funkcije, pristojnosti in način izvolitve predsednika Republike Slovenije pa so opredeljeni v Ustavi RS [1], in sicer v členih od 102 do 109.

[Predsedniške volitve]

Predsednik Republike Slovenije je izvoljen neposredno z večino veljavnih glasov na splošnih predsedniških volitvah. Te volitve so tajne, razpiše pa jih predsednik državnega zbora Republike Slovenije.

Mandat predsednika Republike Slovenije traja pet let, predsednik pa ne more biti izvoljen več kot dvakrat zapored. Izjemoma se mandat predsednika podaljša v času vojne ali izrednega stanja, in sicer se njegova mandatna doba v tem primeru zaključi šest mesecev po prenehanju vojne ali izrednega stanja. V primeru, da predsednik RS ni zmožen opravljati svoje funkcije ali je zadržan, ga začasno nadomesti predsednik Državnega zbora.

Izid glasovanja ugotovi Državna volilna komisija. Če noben predsedniški kandidat v prvem krogu ne dobi večine glasov, se glasovanje ponovi v drugem krogu med dvema kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Drugi krog volitev se časovno izvede znotraj enaindvajsetih dni po prvem glasovanju.

[Pristojnosti predsednika Republike Slovenije]

Predsednik RS razpisuje volitve v Državni zbor, razglaša zakone, imenuje nekatere državne funkcionarje, predlaga kandidata za predsednika vlade, ustavne sodnike in pet članov sodnega sveta, postavlja in odpoklicuje veleposlanike in poslanike Republike Slovenije v tujini, izdaja listine o ratifikaciji in odloča o pomilostitvah. Predsednik republike ima pristojnost tudi razpustiti Državni zbor, če ta v ustavno določenem postopku ne izvoli predsednika vlade, ali če ta ne dobi podpore večine vseh poslancev in v tridesetih dneh ni izvoljen nov ali dotedanjemu ni izglasovana zaupnica v Državnem zboru. Hkrati pa predsednik RS tudi podeljuje častne naslove in odlikovanja.

Med formalna državna odlikovanja, ki jih podeljuje predsednik države, spadajo častni znaki svobode Republike Slovenije, in sicer zlati, srebrni in bronasti znak svobode, red za izredne zasluge in redi za zasluge, prav tako zlati, srebrni in bronasti, ter medalje za zasluge, hrabrost in častna dejanja. Odlikovanje Republike Slovenije so najvišja priznanja države za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije. [2]

Predsednik republike lahko podeljuje tudi neformalna odlikovanja. V času predsedovanja Boruta Pahorja je primer neformalnega odlikovanja predstavljalo jabolko navdiha. Jabolko navdiha in replike jabolka navdiha je od leta 2013 prejelo več kot 30 prejemnikov.

Kljub temu, da je pogosto slišati, da predsednik republike nima bistvenega vpliva na državljana, vsake volitve predstavljajo možnost, da izrazimo svoje mnenje, izkažemo podporo kandidatu, ki najbolje zastopa naše lastne vrednote, kandidatu, v katerega verjamemo in se z njim najbolje poistovetimo. Tudi tokrat izkoristimo volilno pravico, ki je ena izmed temeljnih političnih pravic državljana in jo opredeljuje Ustava Republike Slovenije v 43. členu. Na tokratnih volitvah bomo izbrali enega od sedmih kandidatov, njihove predstavitve pa lahko najdemo, recimo, na povezavi:

https://www.sta.si/predsedniske-volitve-2022/

[Viri]

[1]        Ustava Republike Slovenije. (1991). Uradni list Republike Slovenije št. 33/91-I. 28 december. http://www.usrs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf

[2]        Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl (1994). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 25. 1. 1995.  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2290